Maahanmuuttajien ihmisarvon edistäminen kohtuuhintaisella oikeudellisella asiantuntemuksella

Viime vuonna ulkoministeriö ilmoitti korvaavansa ”30/60 päivän säännön” ”90 päivän säännöllä” konsulivirkamiesten soveltamana standardina arvioitaessa, ovatko he kelpaamattomuuden perusteena petokset INA:n 212 a §:n 6 momentin C kohdan i alakohdan mukaisesti. 90 päivän säännön perusteella oletetaan, että ei-maahanmuuttaja on tehnyt tahallisen olennaisen väärän ilmoituksen maahanpääsyn tai ei-maahanmuuttajaviisumia koskevan hakemuksen yhteydessä, kun kyseinen ei-maahanmuuttaja saapuu Yhdysvaltoihin ja toimii 90 päivän kuluessa ei-maahanmuuttaja-asemansa kanssa ristiriidassa olevalla tavalla. Ulkomaalaisasioiden käsikirjan kohdassa 9 FAM 302.9-4(B)(3) luetellaan seuraavat esimerkit epäjohdonmukaisesta käytöksestä:

  • työskentely ilman lupaa
  • kouluun ilmoittautuminen, vaikka ei-maahanmuuttajan asema ei oikeuta akateemiseen opiskeluun
  • avioliitto U.USA:n kansalaisen tai laillisen pysyvän oleskeluluvan saaneen henkilön kanssa ja asettua asumaan Yhdysvaltoihin, kun hän on B- tai F-asemassa
  • on ryhtynyt muuhun sellaiseen toimintaan, jonka suorittaminen edellyttäisi aseman muuttamista tai aseman mukauttamista, ilman että hän hyötyisi tällaisesta muutoksesta tai mukauttamisesta.

Kun joku syyllistyy menettelyyn, joka laukaisee olettamuksen olennaisesta väärintulkinnasta, on kyseisen henkilön taakka kumota olettamus.

USCIS päivitti 15. toukokuuta 2018 Policy Manual -käsikirjan niteen 8 osan J luvun 3, jossa käsitellään väärintulkintaan perustuvan tutkimatta jättämisen tuomitsemista. Käsikirjassa tunnustetaan erityisesti, että ulkoministeriön 90 päivän sääntö on konsulivirkamiesten analyysiväline, ei sitova periaate tai päätös. Lisäksi käsikirjassa selvennetään, että sääntö ei sido USCIS:ää. Kyseisten tuomareiden ”olisi jatkossakin arvioitava tapauksia mahdollisten petosindikaattoreiden varalta ja tarvittaessa siirrettävä tapaukset petostentorjuntaan ja kansalliseen turvallisuuteen nykyisten menettelyjen mukaisesti.”

Tästä sanamuodosta huolimatta ammatinharjoittajien olisi varauduttava siihen, että USCIS:n virkailijat esittävät kysymyksiä mahdollisesta vääränlaisesta esittämisestä silloin, kun asiakas on käyttäytynyt muiden kuin maahanmuuttajien aseman kanssa yhteensopimattomalla tavalla 90 päivää maahantulon jälkeen. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi turistina saapuminen ja sen jälkeen luvaton työskentely tai avioituminen Yhdysvaltain kansalaisen kanssa ja aseman muuttamisen hakeminen. Asiakkaiden on valmistauduttava osoittamaan, etteivät he ole esittäneet aikomuksiaan väärin maahantulon tai ei-maahanmuuttajaviisumin hakemisen yhteydessä. Heidän olisi esimerkiksi oltava valmiita selittämään, miksi päätös työskentelystä tai naimisiinmenosta syntyi vasta sen jälkeen, kun he olivat saapuneet maahan uusien olosuhteiden perusteella.