Spousal Support/Alimony

Nevadan laissa säädetään neljästä perusmuodosta elatusapua, jotka voidaan myöntää avioerotapauksessa. Ensinnäkin on olemassa NRS 125.040:n nojalla sallittu ”tilapäinen aviopuolisotuki”, jossa viitataan avioerokanteen aikana puolisolta toiselle myönnettäviin summiin ”tilapäisenä elatusapuna”.

Kolme muuta elatusaputyyppiä koskevat avioeron jälkeisiä maksuja puolisolta toiselle puolisolle, jotka maksetaan joko kertasuorituksena tai säännöllisin väliajoin erissä. ”Pysyvä” elatusapu on elatusapua, jolle ei ole määritelty päättymispäivää tai -tapahtumaa (muuta kuin osapuolen kuolema tai yleensä elatusavun saajan uudelleen avioituminen).

”Väliaikainen” elatusapu on samankaltainen, mutta sille on määritelty tietty päättymispäivä tulevaisuudessa tai päättävä tapahtuma, jonka ajankohta on epävarma.

”Kuntouttava” elatusapu on nimenomaisesti määritelty NRS 125.150(8):ssä, ja se on tukea, jonka tarkoituksena on antaa elatusapua saavalle puolisolle mahdollisuus hankkia työhön, uraan tai ammattiin liittyvää koulutusta. Päättäessään kuntouttavan elatusavun myöntämisestä tuomioistuimen on nimenomaisesti otettava huomioon, onko puoliso, joka maksaisi tällaista elatusapua, hankkinut avioliiton aikana enemmän ammattitaitoa tai koulutusta ja onko puoliso, joka saisi tällaista elatusapua, tarjonnut taloudellista tukea toisen puolison hankkiessa ammattitaitoa tai koulutusta.

Kuntouttavaa elatusapua lukuun ottamatta lainsäädännöllä ei käytännössä ole mitään muuta ohjeistusta siitä, milloin elatusapua on aiheellista maksaa tai kuinka paljon sitä olisi maksettava. Yleisessä laissa, NRS 125.150(1), sanotaan vain, että elatusavun on oltava ”oikeudenmukainen ja kohtuullinen”.

Nevadan korkein oikeus on vuosien mittaan antanut useita lausuntoja, joissa se on yrittänyt antaa jonkinlaista ohjeistusta, ja se on laatinut ”ei-yksinomaisen” luettelon huomioon otettavista tekijöistä. Vuonna 2007 Nevadan lainsäätäjä kodifioi 11 ”ohjeellista tekijää”, jotka on poimittu suoraan Nevadan korkeimman oikeuden päätöksistä ja jotka käräjäoikeuden on ”otettava huomioon” elatusapua myöntäessään:

1. Kummankin puolison taloudellinen tilanne.
2. Kummankin puolison omaisuuden luonne ja arvo.
3. Kummankin puolison osuus puolisoiden omistamasta omaisuudesta Nevadan tarkistettujen lakien 123.030 pykälän mukaisesti.
4. Avioliiton kesto.
5. Avioliiton kesto. Kummankin puolison tulot, ansiokyky, ikä ja terveydentila.
6. Elintaso avioliiton aikana.
7. Elatusapua saavan puolison ura ennen avioliittoa.
8. Kummankin puolison avioliiton aikana saaman erikoiskoulutuksen olemassaolo tai markkinakelpoisten taitojen taso.
9. Elatusavun saamisen edellytykset. Kumman tahansa puolison panos kotiäitinä.
10. Tuomioistuimen avioerossa myöntämä muu omaisuus kuin elatusapu ja elatusapu sille puolisolle, joka saisi elatusapua.
11. Kummankin osapuolen fyysinen ja psyykkinen kunto suhteessa puolison taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen ja työkykyyn.

Säädöshistoriasta, jossa nämä tekijät hyväksyttiin, puuttuu keskustelu tai pohdinta siitä, onko luetelluissa tekijöissä mitään järkeä yksinään tai yhdessä tai miten niitä olisi asetettava tärkeysjärjestykseen, painotettava tai sovellettava elatusapuja myönnettäessä.

Nevadan korkein oikeus on kuitenkin varsin selvästi todennut, että pelkkä ”syyllisyys” tai ”pahat teot”, jotka eivät suoraan aiheuta taloudellista vahinkoa, eivät täytä edellytyksiä, eikä niitä nimenomaisesti oteta huomioon elatusavun myöntämisessä tai myöntämättä jättämisessä. Myöskään sukupuolten välillä ei ole enää eroa – joko aviomies tai vaimo voi saada elatusapua tai hänet voidaan määrätä maksamaan elatusapua.

Vuonna 2010 tuomioistuin katsoi, että aina kun potentiaalinen elatusvelvollinen on varakas, vanha ja sairas, elatusapua myönnettäessä on nimenomaisesti otettava huomioon mahdollisuus myöntää kertakorvaus elatusapua. Schwartz v. Schwartz

Tämä toimisto on koonnut elatusaputekijöihin liittyvän taulukon, josta käyvät ilmi viimeisten 20 vuoden aikana ratkaistut tärkeimmät elatusaputapaukset sekä kyseisiin tapauksiin liittyvät tosiseikat, oikeudelliset testit ja tulokset, joista käy ilmi, mitä tuomioistuin on todellisuudessa määrännyt erilaisissa tilanteissa.

Monta vuotta sitten osavaltion lakimieskollegion perheoikeudellinen jaosto (State Bar Family Law Section) on yrittänyt laatia matemaattisen yhteenvedon kyseisistä tapauksista antamalla matemaattisia painotuksia tuomioistuimen käyttämille tekijöille. Sitä kutsuttiin ”Tonopah Formula” brutto tai netto -kaavaksi, ja sillä pyrittiin luomaan täysin objektiivinen tarkastelu tiettyyn tapaukseen liittyvistä luvuista, jotta asianosaiselle, asianajajalle tai tuomarille voitaisiin antaa lähtökohta sen selvittämiseksi, onko tapaus näennäisesti ”elatusaputapaus” ja millaisia summia voitaisiin pitää kohtuullisina ennakkotapaukset huomioon ottaen. Sitä arvosteltiin laajalti, eikä sitä koskaan hyväksytty. Hyödyllisempiä ovat Willickin teoksessa ”A Universal Approach to Alimony” (Yleispätevä lähestymistapa elatusapuun) olevat vuokaavio, laskentataulukot ja selitykset: How Alimony Should Be Calculated and Why”, joka on julkaistu tällä sivulla.

Elinkeinoelämää koskevaan lainsäädäntöön tuli suuri muutos vuonna 2019, kun liittovaltion verouudistuslakiehdotuksen osana elatusavusta tehtiin elatusapua koskeva laki, jonka mukaan maksajat eivät voi vähentää elatusapua ja jonka mukaan elatusavun saajat eivät voi sisällyttää elatusapua elatusapuun, jolloin elatusavun verotuksellisesta vaikutuksesta tuli samanlainen kuin elatusavun verotuksellisesta vaikutuksesta.

Yhdenmukaisen osavaltioiden välisen elatusapulain (”Uniform Interstate Family Support Act”, UIFSA) yksi erityispiirre on, että vain se valtio, joka on tehnyt alkuperäisen elatusapupäätöksen, voi muuttaa sitä – riippumatta siitä, kuinka monta vuotta siitä on kulunut ja vaikka kaikki osapuolet olisivat lähteneet elatusavun myöntäneestä valtiosta. Tämän vuoksi elatusavun muuttamiseen sovelletaan hyvin erilaisia sääntöjä kuin elatusapuun.

Elatusavun myöntämistä, muuttamista ja lakkauttamista koskevaa oikeuskäytäntöä on runsaasti, ja se on yksi subjektiivisimmista kysymyksistä, joita tuomioistuimelle esitetään tietyssä tapauksessa. On silti mahdollista tehdä kohtuullinen ennuste siitä, ovatko elatusmaksut ja niiden määrä kohtuullisia tietyssä tapauksessa, mutta tällainen ennuste edellyttää, että asiakas antaa täydelliset ja tarkat tiedot kokeneelle ja asiantuntevalle neuvonantajalle.

Willick Law Group on neuvotellut ja käynyt oikeudenkäyntejä monissa Nevadan elatusapulakeihin liittyvissä asioissa sekä elatusmaksun maksajien että elatusavun saajien puolesta, ja se tuntee aihealueen hyvin. Pyrimme jokaisessa elatusapuun liittyvässä tapauksessa saavuttamaan lopputuloksen, joka vastaa sekä asiakkaidemme toiveita että oikeudenmukaisuutta.

Nevadan elatusapulainsäädäntö

 • Kogodin ristiriitaisuudet, käytännön ongelmat ja vaadittavat lakisääteiset korjaukset (ensimmäinen osa) (huhtikuu 2020)
 • Loppukappale kirjasta ”Yleispätevä lähestymistapa elatusapuun: How Alimony Should Be Calculated and Why” as Printed in the AAML Journal (March, 2015)
 • Flowchart and Worksheets only from ”A Universal Approach to Alimony”
 • An Alimony Manifesto: How Alimony Should Be Calculated, and Why (CLE, Dec. 2013)
 • In Search of A Coherent Theoretical Model for Alimony (Nevada Lawyer, April, 2007)
 • Inter-Relation of Alimony Awards with Community Property (CLE, Las Vegas, NV, May, 2007)
 • Alimony at Twilight: Spousal Support When a Party is at or Near Retirement Age (CLE, Apen, CO, 2005)
 • Elatusmaksurästejä koskeva laskentataulukko
 • Tonopahin kaavan historia ja tausta
 • Miten argumentoida ”Tonopahin kaavan” tuottaman elatusavun korottamista tai alentamista tai pituutta”
 • Yleinen EKR
 • Tarkennettu EKR
 • Tietoerittely EKR
 • Taloudellinen selvityslomake – näytekappale. A
 • Financial Disclosure Form – exhibit B
 • Alimony Factors Apparently Relied Upon In Nevada Supreme Court

Links to Other Web Sites

 • Form DD 2653 Involuntary Allotment Application for DFAS
 • Roll Call (Sotilaskomitean tiedotuslehti, ABA:n perheoikeusjaosto: Summer 2008) (selittää CHCBP:n laajentamista entisten sotilaspuolisoiden sairaanhoitoetuuksiin)
 • Schwartz v. Schwartz, 126 Nev. ___, ___ P.3d ___ (Adv. Opn. No. 8, Mar. 4, 2010) (Kertakorvauksena maksettava elatusapu on pakollinen harkintaperuste, kun elatusvelvollinen on iäkäs, varakas ja sairas)
 • NRS 125.040 – elatusapua ja oikeudenkäyntikuluja koskevat määräykset kanteen vireilläoloaikana
 • Inflaatiolaskuri