Fortsatt behandling med Pemetrexed förbättrar den totala överlevnaden vid NSCLC

Fortsatt underhållsbehandling med pemetrexed (Alimta, Eli Lilly) ger en överlevnadsfördel för patienter med avancerad icke-klemhinnig lungcancer (NSCLC), jämfört med placebo, enligt den slutliga analysen av överlevnadstiden i PARAMOUNT-studien.

För patienter som levde vid medianuppföljningen på 24,3 månader resulterade pemetrexedbehandling i en signifikant 22-procentig minskning av risken för dödsfall (hazardkvot , 0,78; P = 0,0195).

För fortsatta underhållsbehandlingar med pemetrexed ledde också till en signifikant längre medianöverlevnad totalt sett jämfört med placebo (13,9 jämfört med 11,0 månader; ojusterad HR, 0,78; log-rank P = 0,0195). Överlevnadsfördelen var konsekvent i alla patientsubgrupper.

Det var dessutom betydligt längre 1-årsöverlevnad med pemetrexed än med placebo (58 % vs 45 %), liksom 2-årsöverlevnad (32 % vs 21 %).

Studien publicerades online den 8 juli i Journal of Clinical Oncology.

I en medföljande ledare konstaterar Howard (Jack) West, MD, från Swedish Cancer Institute i Seattle, att ”genom att införliva vårt genomtänkta omdöme bör de tillgängliga uppgifterna nu leda till att vi övervinner våra historiska fördomar och i stället erkänner ett kostnadseffektivt och väl underbyggt sätt att förbättra överlevnaden för en stor, kliniskt definierad undergrupp av patienter med lungcancer med flera månader – även utan en ny molekylär markör och dyr ny behandling.”

”Ibland kan våra största vinster realiseras genom att bestämma hur vi bäst använder de verktyg vi redan har”, skriver han.

Förbättrad progressionsfri överlevnad

PARAMOUNT-studien var den första stora studien som visade att fortsatt underhållsbehandling kan öka den progressionsfria överlevnaden vid avancerad nonsquamous NSCLC. Resultaten av studien presenterades ursprungligen vid årsmötet 2011 för American Society of Clinical Oncology, vilket då rapporterades av Medscape Medical News.

Forskarna, som leddes av Luis G. Paz-Ares, MD, PhD, från universitetssjukhuset Virgen del Rocío i Sevilla, Spanien, utvärderade 939 patienter med avancerad nonsquamous NSCLC. Alla deltagare fick standard 4 kurser av första linjens induktionsbehandling med pemetrexed och cisplatin för att inducera sjukdomsremission. Icke-progressiva patienter med god prestationsstatus (ECOG 0 eller 1) randomiserades sedan till antingen underhållspemetrexed 500 mg/m² på dag 1 i 21-dagarscykler (n = 359) eller placebo (n = 180).

Medianvärdet för progressionsfri överlevnad var 4,1 månader i pemetrexedgruppen och 2,8 månader i placebogruppen. Fortsatt underhållsbehandling med pemetrexed resulterade i en signifikant 38-procentig minskning av risken för sjukdomsprogression (HR, 0,62; P = .00006).

”Vissa kan ha betydande toxicitet under induktionsbehandlingen, och det kan vara värt att göra ett behandlingsuppehåll”, sade Dr Paz-Ares i ett pressmeddelande när resultaten ursprungligen presenterades. Men ”en patient som har ett bra svar i avsaknad av betydande toxicitet kan vara en bra kandidat för underhållsbehandling”, tillade han.

I sin rapport om den slutliga totala överlevnaden och uppdaterade säkerhetsdata förklarar forskarna att vissa studier av underhållsbehandling av NSCLC använder ett annat läkemedel för underhållsfasen än det som användes vid induktionen (switch maintenance), medan andra använder ett läkemedel som var effektivt under induktionsregimen för underhållsfasen (continuation maintenance).

Och även om den primära slutpunkten i PARAMOUNT-studien var progressionsfri överlevnad i underhållsgrupperna, var den fullt utrustad för att analysera det sekundära målet total överlevnad.

Av de 939 patienterna som skrevs in i induktionsfasen (från november 2008 till april 2010) uppnådde 700 patienter (75 %) sjukdomskontroll (tumörrespons eller stabil sjukdom) och 637 (68 %) fullföljde 4 cykler med pemetrexed och cisplatin. Av denna grupp tilldelades 539 slumpmässigt till underhållsbehandling.

Det fanns 256 dödsfall (71,3 %) i pemetrexedgruppen och 141 (78,3 %) i placebogruppen. De flesta av patienterna i pemetrexed- och placebogrupperna fick minst en underhållscykel innan behandlingen avbröts (99,4 % vs 98,9 %). Dessutom uppnåddes en median på 4 underhållscykler i båda grupperna (intervall, 1 till 44 för pemetrexed och 1 till 38 för placebo).

Forskarna fann att den totala överlevnaden från början av induktionsbehandlingen, i motsats till randomisering till underhållsbehandling, överensstämde med den primära analysen. Det fanns ingen förändring i hazardkvoten och medianen för den totala överlevnaden mätt från induktionsbehandling var 16,9 månader för pemetrexed och 14,0 månader för placebo.

Uppdaterad säkerhetsanalys

Den uppdaterade säkerhetsanalysen utfördes på data som samlades in under 7 månader (1 juli 2010 till 7 februari 2011) efter den primära slutpunktsanalysen. Frekvensen av läkemedelsrelaterad anemi av grad 3/4, neutropeni och trötthet var signifikant högre med pemetrexed än med placebo, även om de var mindre än 7 % i varje fall.

Raten av vissa biverkningar av låg grad, inklusive anemi, neutropeni, trötthet, illamående, kräkningar, mukosit/stomatit, anorexi och vattniga ögon, var signifikant högre i pemetrexedgruppen.

Studien stöddes av Eli Lilly. Flera av studiens författare har deklarerat relationer med industrin, inklusive Eli Lilly, vilket noteras i artikeln. Dr West har inte redovisat några relevanta ekonomiska relationer.

J Clin Oncol. Publicerad online 8 juli 2013. Sammanfattning, ledare