Postprandial Alkaline Tide: Does It Exist?

Abstract

Konceptet av ett alkaliskt tidvatten som kompenserar för magsyrasekretion föreslår möjligheten till indirekt mätning av magsyrasekretion. Denna studie var utformad för att fastställa om postprandiala förändringar i njur- och andningsfunktion kan användas för att bedöma magsyrasekretion hos friska vuxna. Volontärer åt en av tre standardfrukostar (låg, medelhög eller hög proteinhalt) på olika dagar. Ett fall i urinsyraproduktion observerades under 2 timmar efter måltiden med högt proteininnehåll, men inte efter måltiden med medelhögt eller lågt proteininnehåll. Fastande försökspersoner uppvisade en liknande minskning av urinsyraproduktionen under en tvåtimmarsperiod. Förbehandling med ranitidin 150 mg b.i.d. hade ingen effekt på basal eller postprandiell urinsyraproduktion. Vi drar slutsatsen att förändringar i urinsyraproduktion inte är relaterade till magens sekretoriska svar på mat. I en separat studie hade behandling med omeprazol 20 mg dagligen ingen effekt på postprandiell andningsfunktion (minutventilation; blandad utandnings-CO2; minutvolym av CO2 andningsutbytesförhållande; venöst blod pH, pCO2 eller bikarbonat; och end tidal CO2). Vi kunde således inte påvisa någon respiratorisk alkalisk tidevarv efter en standardfrukost. Dessa resultat tyder på att en eventuell respiratorisk eller urinmässig kompensation för magsyrasekretion är för liten för att vara av fysiologisk eller klinisk betydelse.