Výživné na manžela/manželku

Nevadské zákony stanoví čtyři základní druhy výživného, které mohou být přiznány v případě rozvodu. Za prvé, existuje „dočasná podpora manželů“, povolená podle NRS 125.040, která označuje částky přiznané jedním z manželů druhému během rozvodového řízení jako „dočasné výživné“.

Další tři druhy výživného se týkají plateb po rozvodu od jednoho z manželů druhému, splatných buď jednorázově, nebo v pravidelných splátkách. „Trvalé“ výživné je výživné, u něhož není stanoveno datum ukončení nebo událost (jiná než úmrtí jedné ze stran nebo obvykle opětovné uzavření manželství s příjemcem).

„Dočasné“ výživné je podobné, ale má stanovené konkrétní datum ukončení v budoucnosti nebo ukončující událost s nejistým datem.

„Rehabilitační“ výživné je výslovně uvedeno v NRS 125.150(8) a jedná se o podporu, která má umožnit přijímajícímu manželovi získat odbornou přípravu nebo vzdělání týkající se zaměstnání, kariéry nebo povolání. Při rozhodování o přiznání rehabilitačního výživného musí soud výslovně zvážit, zda manžel, který by takové výživné platil, získal během manželství větší pracovní dovednosti nebo vzdělání a zda manžel, který by takové výživné dostával, poskytoval finanční podporu, zatímco druhý manžel získával pracovní dovednosti nebo vzdělání.

Kromě rehabilitačního výživného neexistuje prakticky žádné legislativní vodítko, kdy je výživné vhodné nebo v jaké výši by mělo být placeno. Obecný zákon, NRS 125.150(1), pouze říká, že takové přiznání by mělo být „spravedlivé a rovnocenné“.

Nejvyšší soud Nevady vydal v průběhu let mnoho stanovisek, v nichž se snažil poskytnout určité vodítko, a stanovil „nevýlučný“ seznam faktorů, které je třeba zvážit. V roce 2007 nevadský zákonodárce kodifikoval 11 „orientačních faktorů“ převzatých přímo z rozhodnutí nevadského Nejvyššího soudu, které je okresní soud povinen „zvážit“ při přiznávání výživného:

1. Faktory, které musí okresní soud „zohlednit“ při přiznání výživného Finanční situace každého z manželů.
2. Povaha a hodnota příslušného majetku každého z manželů.
3. Příspěvek každého z manželů k jakémukoli majetku v držení manželů podle oddílu 123.030 Nevadských revidovaných zákonů.
4. Doba trvání manželství.
5. Příjem, výdělečná schopnost, věk a zdravotní stav každého z manželů.
6. Životní úroveň během manželství.
7. Kariéra před uzavřením manželství toho z manželů, který by měl pobírat výživné.
8. Existence specializovaného vzdělání nebo odborné přípravy nebo úroveň tržních dovedností, kterých každý z manželů dosáhl během manželství.
9. Způsob, jakým se manželé dohodli na výživném. Přínos jednoho z manželů jako osoby pečující o domácnost.
10. Přínos druhého z manželů jako osoby pečující o domácnost. Přiznání majetku přiznaného soudem při rozvodu manželství, kromě výživného na děti a výživného, tomu z manželů, který by dostával výživné.
11. Způsob, jakým se manželé dohodli na výživném. Fyzický a duševní stav každé ze stran, pokud jde o finanční situaci, zdravotní stav a pracovní schopnost tohoto manžela.

V legislativní historii, kterou byly tyto faktory přijaty, chybí jakákoli diskuse nebo úvaha o tom, zda mají uvedené faktory jednotlivě nebo v kombinaci nějaký smysl, nebo jak měly být upřednostňovány, váženy nebo uplatňovány při přiznávání výživného.

Nejvyšší soud v Nevadě však zcela jasně poznamenal, že prosté „zavinění“ nebo „špatné jednání“, které přímo nezpůsobuje ekonomickou újmu, se nekvalifikuje a výslovně se k němu při přiznání či nepřiznání výživného nepřihlíží. Rovněž již není rozdíl mezi pohlavími – buď manželé, nebo manželky mohou dostávat nebo jim může být nařízeno platit výživné.

V roce 2010 soud rozhodl, že kdykoli je potenciální povinný k placení výživného bohatý, starý a nemocný, musí být při rozhodování o výživném výslovně zvážena možnost přiznání jednorázového výživného. Schwartz v. Schwartz

Tato kancelář sestavila tabulku faktorů výživného, v níž jsou uvedeny nejdůležitější případy výživného, o nichž bylo rozhodnuto v posledních 20 letech, a skutečnosti, právní testy a výsledky v těchto případech, aby bylo zřejmé, co soud v různých scénářích skutečně nařídil.

Před mnoha lety se sekce rodinného práva státní advokátní komory pokusila vytvořit matematický výtah těchto případů a přiřadit matematické váhy skutečným faktorům používaným soudem. Nazýval se „Tonopahův vzorec“ hrubý nebo čistý a snažil se vytvořit zcela objektivní přehled čísel, která se týkají daného případu, za účelem poskytnutí výchozího bodu pro stranu, advokáta nebo soudce, aby zjistili, zda se v daném případě jedná o „případ výživného“ a jaké druhy částek by mohly být považovány za přiměřené s ohledem na precedent. Byl široce kritizován a nikdy nebyl přijat. Užitečnější je schéma, pracovní listy a vysvětlivky v knize pana Willicka „A Universal Approach to Alimony:

Velká změna v zákoně o výživném přišla v roce 2019, kdy se v rámci federální daňové reformy stalo výživné neodpočitatelným pro plátce a nezahrnutelným pro příjemce, čímž se jeho daňový účinek stal podobným jako u výživného na děti a advokáti ztratili možnost zvýšit čistou hodnotu přiznaného výživného využitím rozdílů v daňových pásmech mezi stranami.

Jednou zvláštností Jednotného mezistátního zákona o výživném na rodinu („UIFSA“) je, že pouze stát, který vydal původní rozhodnutí o výživném, je může změnit – bez ohledu na to, kolik let uplynulo, a dokonce i v případě, že všechny strany opustily stát vydání rozhodnutí. Změny výživného se proto řídí zcela jinými pravidly než pravidla týkající se výživného na děti.

Podle rozsáhlé judikatury se přiznání, změna a zánik přiznaného výživného řadí mezi nejvíce subjektivní otázky předkládané soudu v daném případě. Přesto je možné provést přiměřenou prognózu toho, zda a jak vysoké výživné může být v daném případě přiměřené, ale taková prognóza vyžaduje, aby klient poskytl zkušenému a znalému právnímu zástupci úplné a přesné informace.

Willick Law Group jednala a vedla mnoho soudních sporů týkajících se zákonů o výživném v Nevadě, a to jménem plátců i příjemců, a tuto oblast dobře zná. V každém případu souvisejícím s výživným se snažíme dosáhnout výsledku, který je v souladu s přáními našich klientů i se spravedlností.

Nevadské zákony o výživném

 • Kogod Rozpory, praktické problémy a požadované zákonné nápravy (první část) (duben 2020)
 • Závěrečná kopie knihy „Univerzální přístup k výživnému: Jak by se mělo výživné vypočítávat a proč“, jak byla otištěna v časopise AAML (březen 2015)
 • Pouze schéma a pracovní listy z knihy „Univerzální přístup k výživnému“
 • Manifest výživného: (CLE, prosinec 2013)
 • In Search of A Coherent Theoretical Model for Alimony (Nevada Lawyer, duben 2007)
 • Inter-Relation of Alimony Awards with Community Property (CLE, Las Vegas, NV, květen 2007)
 • Alimony at Twilight: Spousal Support When a Party is at or Near Retirement Age (CLE, Apen, CO, 2005)
 • Pracovní list pro nedoplatky výživného
 • Historie a pozadí vzorce Tonopah
 • Jak argumentovat pro zvýšení či snížení nebo délku výživného stanoveného podle „vzorce Tonopah“
 • Všeobecný FDF
 • Podrobný FDF
 • Formulář pro zveřejnění finančních údajů – ukázka A
 • Financial Disclosure Form – exhibit B
 • Alimony Factors Apparently Relied Upon In Nevada Supreme Court

Odkazy na další webové stránky

 • Form DD 2653 Involuntary Allotment Application for DFAS
 • Roll Call (Newsletter of the Military Committee, ABA Family Law Section (Sekce rodinného práva ABA): Summer 2008) (vysvětlení prodloužení zdravotních dávek CHCBP pro bývalé vojenské manžele)
 • Schwartz v. Schwartz, 126 Nev. ___, ___ P.3d ___ (Adv. Opn. No. 8, Mar. 4, 2010) (Paušální výživné je povinným plněním v případě, že povinný je starší, majetný a nemocný)
 • NRS 125.040 – Příkazy k úhradě výživného a nákladů řízení v průběhu řízení
 • Kalkulátor inflace

.